<< Go Back

กีฬา
            หมายถึง การเล่น การเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกายหรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินกีฬาเป็นคำที่หมายรวมถึง กิจกรรมการเล่นทั้งที่ต้องออกแรงเพื่อประโยชน์ของร่างกายและจิตใจ และที่ต้องใช้สมองเพื่อความเจริญของสติปัญญาทุกชนิด กีฬาเป็นการเล่นที่มักใช้แข่งขันกันจึงต้องมีกฎ และกติกาในการเล่น กีฬาบางชนิดต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น และมีสถานที่ที่ ใช้เล่นเป็นการเล่นที่ใช้ฝึกร่างกายให้แข็งแรง ฝึกให้รู้จักการยอมรับกฎยอมรับกติกาในการเล่น ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้รู้จัก ชนะ และฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

            การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่มีจุดประสงค์แน่นอนในการพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจหมายถึงการ ดำรงรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วมิให้ลดถอยลงปรับปรุงสุขภาพที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้นป้องกันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการขาดออก กำลังกาย ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากโรคบางอย่างกีฬาเพื่อสุขภาพจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากกีฬาแข่งขัน อยู่มาก เพราะมิได้เกี่ยวข้องกับชัยชนะ หรือชื่อเสียงเช่นกีฬาแข่งขัน

            กีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขัน เกมส์ หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย การบริหารร่างกายและการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ และ
แม้แต่การปฏิบัติงานหนัก หรืองานอดิเรกที่ใช้แรงกายสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น

            ลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ อาจกล่าวได้ว่ากีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขันเกมส์หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย การบริหาร ร่างกายและการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ หรือแม้แต่การปฏิบัติงานหนัก หรืองานอดิเรกที่ใช้แรงกายสามารถนำมาใช้หรือ ดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น แต่จะต้องจัดให้เข้ากับลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพดังต่อไปนี้
            • เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
            • สามารถควบคุมความหนักเบาได้ด้วยตัวเอง
            • มีการฝึกความอดทนของระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนเลือดรวมอยู่ด้วย
            • สามารถปฏิบัติได้เป็นประจำสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการเล่นกีฬา
            การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ที่พอดีอยู่เสมอจะมีผลดีต่อ ร่างกาย ดังนี้
1. ระบบหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นตัวดีชีพจรขณะพักลดลงซึ่งแสดงถึง ประสิทธิภาพสำรองของหัวใจดีขึ้นสามารถทำงานได้ดี
2. ระบบหายใจ ถุงลมหด และขยายยืดตัวได้ดีปอดแข็งแรง
3. ระบบกล้ามเนื้อ แข็งแรง
4. ระบบโครงกระดูก กระดูกข้อต่อแข็งแรง ข้อต่อเคลื่อน ไหวได้ดี
5. ประโยชน์ทั่วไป
            5.1 ทำให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
           5.2 ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพ ในด้านความทนทาน แข็ง แรง อ่อนตัว ว่องไว และการทรงตัวดี สามารถทำงาน ต่างๆ ได้ มากขึ้น ความเหนื่อยมีน้อยลง กระฉับกระเฉง ไม่อ่อนเพลีย
            5.3 มีโอกาสบริหารร่างกายได้ทุกส่วน ช่วยควบคุมน้ำหนัก ตัวและทรวดทรง
            5.4 ช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด
            5.5 นอนหลับสบายลดความตรึงเครียดในสมอง
            5.6 ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นขับถ่ายสบาย ท้องไม่ผูก
            5.7 จิตใจผ่องใสแก้อาการหงอยเหงา เซื่องซึม
            5.8 มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปัญญาและความคิดสร้าง สรรค์ที่ดี

สาเหตุของอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
1 สาเหตุจากตัวผู้เล่น
            1.1 ความไม่พร้อมของร่างกาย ผู้เล่นมีร่างกายไม่สมบูรณ์ หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หอบหืด ลมชัก หรืออาจฝึก ซ้อมไม่เพียงพอ
            1.2.ความไม่เหมาะสมกับประเภทของกีฬา อาจจะเป็นเพราะรูปร่าง ความคล่องตัวไหวพริบพละกำลัง
            1.3 ความแตกต่างของสภาพจิตใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
                        1) ประเภทขี้ขลาด หรือหวาดกลัวการเล่นอยากทำแต่กลัว
                        2) ประเภทกล้า บ้าบิ่น โอ้อวด ถ้าขาดการควบคุมทางจิตใจสมาธิแล้วมักเกิดอุบัติเหต
            1.4 การบาดเจ็บในอดีต นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บแล้วยังไม่หายดี หรือหายแล้วแต่ยังมีอาการกลัวเมื่อกระทำซ้ำคล้ายแบบ เดิมก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกได้อาจจะกลัวที่จะโดนซ้ำที่เดิม หรือไม่สามารถใช้ส่วนที่เคยได้รับบาดเจ็บได้เมื่อพยายามใช้ก็เกิด การบาดเจ็บขึ้น
            1.5 การขาดความระมัดระวังต่อการเล่น เกิดความประมาท เลินเล่อ
            1.6 ไม่มีทักษะ หรือขาดความรู้ในการเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ
            1.7 การเตรียมพร้อมก่อนลงแข่งขัน
                        1) ชุดแข่งขัน เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า ที่ไม่เหมาะสมกับชนิดกีฬา
                        2) การอบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะกับชนิดกีฬานั้น
                        3)อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอาจไม่ครบ หรือขาดประสิทธิภาพ
            1.8 ขาดคุณธรรมในการเล่น คดโกงเพื่อชัยชนะ หรือใช้ยากระตุ้น
2 สาเหตุจากวิธีการเล่น อุบัติเหตุในการเล่นกีฬามีสาเหตุจากวิธีการเล่น ดังนี้
            2.1 ไม่เคารพกฎกติกา เล่นนอกกติกา อันเนื่องมาจากผู้ควบคุมฝึกสอนละเลย ผู้ตัดสินควบคุมไม่ดีพอ เมื่อฝ่ายหนึ่งทำได้ อีกฝ่ายก็โต้ตอบบ้าง เพราะคิดว่าเป็นวิธีการเล่นความรุนแรงจึงเกิดขึ้นจนเป็นอุบัติเหตุ
            2.2 การเล่นโดยขาดการควบคุมไม่เข้าใจวิธีการเล่น อยากเล่นทั้งที่ไม่รู้จักหลักวิธีการเล่นที่ถูกต้อง เช่น การยิงธนู ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล บางเกตบอล เป็นต้น
            2.3 การเล่นตามลำพัง การที่ครูหรือผู้ฝึกสอนปล่อยให้เล่นกันเองตามลำพัง มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เสมอ เพราะเด็กยัง ไม่มีทักษะในการเล่นที่ดีเพียงพอ และมักขาดความระมัดระวัง
            2.4 การขาดผู้นำที่มีทักษะในการฝึกหลายหน่วยงานหรือโรงเรียนมักมีครูพลศึกษาหรือผู้นำในการฝึกกีฬาไม่เพียงพอ
3 สาเหตุจากอุปกรณ์การเล่น
            3.1 เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ และชนิดของกิจกรรมกีฬา เช่น สวมรองเท้าแตะ นุ่งกางเกงยีนส์ ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการเล่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 2.
            3.2 อุปกรณ์การเล่นไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดการชำรุดบกพร่องไม่ถูกประเภทไม่ได้ขนาดที่เหมาะสมกับผู้เล่น เช่น ราวเดี่ยว ราวคู่ หีบกระโดด ไม้เทนนิส เป็นต้น
            3.3 สนามหรือโรงฝึกกีฬาที่ไม่ปลอดภัยมีหลุมมีบ่อมีเศษวัสดุอิฐ เศษแก้ว หรือจัดวางของไม่เป็นระเบียบ

ที่มา : http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=36749&name=content70&area=3
ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/349337

<< Go Back