<< Go Back

กำไร

•กำไรทางบัญชี ( Accounting Profit ) คือ ผลต่างระหว่างราบรับรวมกับต้นทุนทางบัญชี
•กำไรทางเศรษฐศาสตร์ ( Economic Profit ) คือ ผลต่างระหว่างรายรับรวมกับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ อย่าลืมว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีการรวมกำไรปกติไว้ด้วยแล้ว ดังนั้นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จึงมีค่าสูงกว่าต้นทุนทางบัญชี และกำไรทางบัญชีจึงมีค่าสูงกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์

กำไรทางเศรษฐศาสตร์

•กำไรทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับศูนย์ แสดงว่าการผลิตนั้นมีเพียงกำไรปกติเป็นค่าตอบแทนที่ผู้ประกอบการได้รับเท่านั้น ไม่ได้ดึงดูดใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามา
•กำไรทางเศรษฐศาสตร์มีค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่ามีกำไรเกินปกติ ( Abnormal Profit, Excess Profit ) ซึ่งถือว่ากำไรส่วนนี้เป็นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ ( Economic Profit ) ซึ่งจะดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้ามา
•กำไรทางเศรษฐศาสตร์มีค่าติดลบ แสดงว่าหน่วยผลิตนั้นขาดทุน แต่การขาดทุนนั้นกิจการอาจดำเนินการต่อถ้ายังขายสินค้สได้ในราคาที่สูงกว่า ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ( WHY ??? )

กำไรสูงสุด

•กำไรรวม คือ ผลต่างระหว่างรายรับรวมกับต้นทุนรวม ซึ่งจะมีค่ามากที่สุดเมื่อ เมื่อตำแหน่งของรายรับรวมกับต้นทุนรวมมีค่าต่างกันมากที่สุด ซึ่งก็คือ ณ ตำแหน่งที่ความชันของรายรับรวมเท่ากับความชันของต้นทุนรวม

สมการของกำไรที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายคือ 
รายได้ - ต้นทุน = กำไรสุทธิ

การควบคุมต้นทุนคือหัวใจหลักของผู้บริหารที่ดี นักบัญชีแยกต้นทุนออกมาเป็น 4 ขั้นตอน เพื่อให้สามารถแปลความหมายของต้นทุนและกำไรได้มากขึ้น โดยแยกเป็นต้นทุนทางตรงของสินค้า เรียกว่าต้นทุนสินค้าขาย และต้นทุนทางอ้อม เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย และต้นทุนทางการเงิน เรียกว่าดอกเบี้ยจ่ายและภาษี ทีนี้สมการเดิมก็จะกลายเป็น 

รายได้ - 1.ต้นทุนสินค้าขาย - 2.ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 3.ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย - 4.ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี = กำไรสุทธิ (Net profit)

ทีนี้ถ้าลบด้วยต้นทุนแต่ละแบบไปทีละขั้น กำไรแต่ละขั้นก็เรียกชื่อกำไรให้แตกต่างกันดังนี้

รายได้ - 1.ต้นทุนสินค้าขาย = กำไรขั้นต้น (Gross profit)
รายได้ - 1.ต้นทุนสินค้าขาย - 2.ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือเรียกสั้นๆว่า EBITDA (อี-บิต-ดา)
รายได้ - 1.ต้นทุนสินค้าขาย - 2.ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร - 3.ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย = กำไรจากการดำเนินงาน (Operating profit) หรือเรียกสั้นๆว่า EBIT (อี-บิต)


<< Go Back